Canti celtici e gaelici in Terre Celtiche Blog

I Canti celtici e gaelici dalla A alla Z nelle Nazioni Celtiche, sono marcati con la bandiera relativa per distinguerli prima di tutto in base alla provenienza.

IL CELTICO/GAELICO

Il gaelico nasce da una lingua madre indoeuropea (celtico comune) parlata nel III millennio a.C. dalle popolazioni in Europa e in Asia che si è differenziata man mano in seguito alle migrazioni e agli stanziamenti.

I parlanti “celtico/gaelico” all’interno delle “Nazioni celtiche” sono molto pochi, seppure ancorati a forti legami con il passato e ben decisi a tramandare la tradizione alle nuove generazioni.


A-Z list of Gaelic and Celtic songs in the Celtic Nations: they are marked with the relative flag to distinguish them first of all according to their origin.

Gaelic/Celtic language

Gaelic language comes from an Indo-European mother tongue spoken in the third millennium BC. from the populations in Europe and Asia that has gradually differentiated as a result of migration and settlements.

The “Celtic/Gaelic” speakers in the “Celtic nations” are a small number, although anchored to strong ties with the past and well determined to pass on their traditions to new generations.

Mappa dei Celti nella Vecchia Europa e loro espansione
Mappa dei Celti nella Vecchia Europa e loro espansione

Così scrive Erick Falc’her-Poyroux (nella traduzione italiana di Alfredo De Pietra): “Le principali branche di questa “lingua originaria” sono il celtico; il greco; l’italico; il germanico e lo slavo. Sono da aggiungere a questo elenco l’indo-iraniano (il sanscrito – lingua estinta – l’hindi e il persiano), l’armeno, l’albanese, il baltico (prussiano antico – oggi estinto – il lituano e il lettone) e l’anatolico (ittita).
La lingua progenitrice di tutte le lingue celtiche, attuali ed estinte, è denominata “celtico comune”. In ordine di tempo la prima famiglia delle lingue celtiche era costituita dalle lingue celtiche continentali, oggi del tutto estinte: si tratta del gallico, del celto-iberico e del leponzio.

Precisa Riccardo Venturi I due rami delle lingue celtiche, il ramo gaelico (o “goidelico”: irlandese, scozzese, mannese o manx) e quello britonico (gallese, bretone, cornico, o cornovagliese), sono ben distinti storicamente e linguisticamente. Una delle loro caratteristiche fonologiche più evidenti è l’eliminazione della labiale originaria indoeuropea [p] nel ramo gaelico, per cui, ad esempio, il latino piscis “pesce”, porcus “porco”, capra “capra” si confrontano col gaelico irlandese iasg, òrc, caora. Nel ramo britonico, invece, la [p] originaria è conservata: gallese pysgod, bretone pesk “pesce” ecc.

APPROFONDIMENTO
‘Bittersweet and Strange’, ‘Tale as old as Time’, ‘Song as old as Rhyme’, ‘Certain as the Sun, rising in the East’ – the evolution, demise and revival of the modern day Irish language (Stephen Salzano)

A-Z Canti in celtico e gaelico / Celtic & Gaelic songs

Ireland (Irlanda)
Scotland (Scozia)
Wales (Galles)
Cornwall (Cornovaglia)
Isle of Man (Isola di Man)
Nova Scotia (Nuova Scozia)
Brittany (Bretagna) A-Z list Breton songs
Piedmont (Piemonte) A-Z list Piedmontese (and Occitan) Ballads

A

(An) Aghaidh Fàilte na Mòr-Thìr
AILEIN DUINN 
AIGNISH
AIRDÍ CUAN
ALASDAIR MHIC CHOLLA
AM FALBH THU LEAM A RÌBHINN
AMHRÁN MHUIGHINSE
 AMHRÁN NA BEALTAINE
AMHRÁN NA CRAOIBHE
AMHRÁN NA HEASCAINNE
Anam An Amhráin
An raibh tú ag an gCarraig
AODANN SRATH BHÀIN
Aoidh na Dèan Cadal Idir
AR EIREANN NI NEOSAINN CE HI
AR HYD Y NOS
ARRANE BEN DROGH HRAGHTALAGH
ARRANE GHELBY
ARRANE NY NIEE
ARRANE SAVEENAGH
ASH GROVE

B

 BÁIDIN FHEILIDHMIDH
 BEAN PHÁIDÍN
 BEAN TIGHEARNA BHAIL’ ‘N ATHAIN
 BEIDH AONACH AMÁRACH
 BEINN A’ CHEATHAICH
  
BHEIR MI O
 BIDH CLANN ULAIDH
 BIRLINN GHORAIDH CHROBHAIN
 BIRLINN GHORREE CHROVAN
 
BRID OG NI MHAILLE
 BRUACH NA CARRAIGE BAINE
 BUACHAILL ON EIRNE
Buain A’Choirce
 BUAIN NA RAINICH

C

CAGARAN GAOLACH
 CAIDE SIN DO’N TE SIN

 CAILLEACH AN AIRGID
 CAILIN DEAS CRUITE NA MBO
 CAILÍN NA GRUAIGE BÁINE
 CAILÍN NA GRUAIGE DOINNE
 
CAISLEÁN UI NÉILL
 CAITILIN NI UALLACHAIN
 CÀNAN NAN GÀIDHEAL
Ceann dubh dílis
 CHÌ MI NA MÒRBHEANNA
Ciod è a ghaoil a tha ort
Chomaraigh aoibhinn ó
Chuachag Nam Beann
Chuachag nan craobhis
 (An) CHÚILFHIONN
 CHUIR M’ATHAIR MISE DHAN TAIGH CHARRAIDEACH
Chunna mi’n t-seabhag ‘s a cùl rilàr

  CHRIST CHILD LULLABY
 
COINLEACH GLAS AN FHOMHAIR
 COISICH A RUIN
 CRODH CHAILEIN
 CRONAN CUALLAICH
 CRUISCIN LA
 CUMHA SHEATHAIN

D

(An) Damhán Alla
DEIRÍN DÉ
 DHEANAINN SUGRADH
 Dh’èirich mi moch, b’ fheàrr nach do dh’èirich
Dh’èirich mi moch madainn cheòthar
 DO CHUIRFINNSE FEIN
Do dhà shùil bheag bhiolach (St Kilda)
 DOMHNALL
 
DÓMHNALL MAC ‘IC IAIN
 DONAL AGUS MORAG
 DON OÍCHE ÚD I MBEITHIL
 DUAN NA MUTHAIRN (Bear McCreary)
 DULAMAN
 DÚN DO SHÚIL
Dùthaich Mhic Aoidh

E

(An) Eala Bhàn
 ÉAMONN A’ CHNOIC
 EILEENE AROON
Éiníní 

F

 FÁINNE GAEL AN LAE
 FEAR A’ BHÀTA
 
FHÌDEAG AIRGID
 
FITH FATH SONG

G

 GABHAR BÁN
Gabhaim Molta Bríde

 GEAY JEH’N AER
 (The Sea Invocation)
Ged a Sheòl Mi Air M’ Aineol
Ghaoil, leig dhachaigh gum mhàthair mi
 GILLE BAN
 GLEANNTÁIN GHLAS GHAOTH DOBHAIR
  GRÉASAÍ BRÓGÈ
 
GRIOGAL CRIDHE
 GRUAGACH OG AN FHUILT BHAIN
Gura thall ann an Sòaigh (St Kilda)

H

Hion dail-a horo hì (Leac na Gàdaig)
Hùg Air A’ Bhonaid Mhòir

I

IAIN GHLINN ‘CUAICH
 INNIS AIGH
Iorram Suirghe (St Kilda)

L

 LATHA DHOMH ‘S MI BEINN A ‘ CHEATHAICH
 LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH
Leac na Gàdaig (St Kilda)
LEIS AN LURGAINN

M

Mae’r Ddaear yn Glasu
Maighdeannan na h-àirigh
 MERMAID’S CROON
 MHAIGHDEANN BHARRACH
 MHAIGHDEAN MHARA
 MHAIRI BHAN
 MHAIRI BHAN OG
 MHURCHAIDH BHIG NAN GORMSHUIL GREANNMHOR
 MI GYSGI DI ‘MABAN
 MILE MARBHAISG
 M’IONAM AIR
 MISE ÉIRE
 MNÁ NA HÉIREANN (Women of Ireland)
Mo Gleannan Taobh Loch Lìobhann (Loch Leven)
Mo ghaol òigear a’ chùil duinn (St Kilda)
 
MO GHILE MEAR
 MOLL DUBH A GHLEANNA
 MO NIGHEAN DONN
 MO NIGHEAN DONN, BHOIDHEACH
 MOR A’CHEANNAICH

Mo Thruaighe Lèir Thu ille bhuidh

N

 NIGHEAN DUBH, NIGHEAN DONN
Nighean Nan Geug
 NÍL SÉ ‘NA LÁ
 NOS GALAN
 Nam bu leam fhin thu thaladhainn thu
 NY KIRREE FO NIAGHTEY

O

 ÓLAIM PUINS
 Ó MO DHÙTHAICH
Òran an Ròin
 ORAN FEAR GHLINNE-CUAICH
 ORAN EILE DON PHRIONNSA
Oran na Hiortaich (St Kilda)
 ORAN NA MAIGHDINN-MHARA
 ORAN MU’N GHRUAGAICH
 ORÓ, SÉ DO BEATHA ‘BHAÍLE (GRANUAILE)

P

 PAIS DINOGAD
PEIGÍN LEITIR MÓIR
(A’) Phiuthrag sa phiuthar
 POC AR BUILE 

 PORT NA BPUCAÍ
 PREN AR Y BRYN
 PULLING THE SEA-DULSE

R

 RÓISÍN DUBH

S

Sadhbh Ní Bhruinnealla
 SAMHRADH
 SEA LONGING
 SEAN DUINE DÓITE

 SEAL WOMAN’S SEA-JOY/ YUNDAH
 ‘S FLIUCH AN OIDHCHE
 SIUBHÁN NÍ DHUIBHIR
 SIUIL A RUIN
 SKIBBEREEN
 SMEÒRACH CHLANN DÒMHNAILL
 SPAILPIN FANACH
 STÓR MO CHROÍ
 SUO GAN

T

Tá dhá ghabhairín bhuí agam
Tá Mo Chleamhnas Déanta
TALADH CHRIOSDA
TÉIR ABHAILE RIÚ
 THA BAINN’ AIG NA CAORAICH UILE
 THA MI SGITH

 Tha Mo Ghaol Air Àird A’ Chuain
 THA MO LEABAIDH ‘SAN FHRAOCH
Thèid Mi Do Loch Àlainn
Thig am Bàta
Thulgag bhòidheach (St Kilda)
Tír na nÓg – Celtic Woman
 TRASNA NA DTONNTA

U

Hùg Air A’ Bhonaid Mhòir
 USHAG VEG RUY
 UISEAG BHEAG RUAID

LINK
http://ontanomagico.altervista.org/gaelico-irlandese.htm
http://ontanomagico.altervista.org/gaelico-scozzese.htm

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.