Terre Celtiche Blog

An Eala Bhàn (The White Swan)

An Eala Bhàn (il Cigno Bianco) è una poesia in gaelico scozzese scritta da Dòmhnall Ruadh Chorùna (1887-1967) ovvero Donald MacDonald “il Rosso” di Corruna, nativo di North Uist (Ebridi Esterne). La slow air è un tradizionale scozzese ma la poesia, sicuramente la più famosa di MacDonald, è stata scritta nel 1916 durante la I Guerra Mondiale.
Calum MacLean riuscì a incontrare “il Rosso” di Corruna il 10 aprile 1950 e a registrare e trascrivere An Eala Bhàn.
La poesia originaria è di 13 strofe ridotta in genere a 5 o 7 versi.

Versione 1951 (da qui)*
I
Gur muladach a tà mi
’S mo chridhe ’n sàs aig bròn,
Bhon an uair a dh’fhàg mi
Beanntan àrd a’ cheò,
Gleanntannan nam bean òga
Nan loch, nam bàgh ’s nan òb
’S an eala bhàn tha tàmh ann
Gach latha air am bheil mi ’n tòir.
II
Tha mise ’n seo san fhàsaich
Air sliabh a’ bhlàir (1) ’s mi leònt,
’S e an nàmhaid rinn mo shàrachadh
Le saighead cràidh dem fheòil.
Gun chlaisneachd aig mo chluasan
Le fuaim a’ ghunna mhòir;
Ged tha ’n uair seo cruaidh orm
Tha mo smuaintean air NicLeòid.
III
’S a Mhàiri (2) na bi cùram ort,
A rùin, ged a gheibhinn am bàs,
Cò am fear am measg an t-sluaigh
A mhaireas buan gu bràth?
Chan eil sinn uile ach air chuairt
Mar dhìthein buaile fàs,
Bheir siantannan na bliadhna sìos
’S nach tog a’ ghrian an àird.


VI
Ach ma tha e ’n dàn dhomh
Airson an Fhraing gun till mi beò,
Is gum faic mi ’n t-àite
San deachaidh m’ àrach òg.
Bidh sinn a’ crathadh làmh againn
Is bilean blàth airson am pòg,
’S do chumhnantan bidh pàighte agad (3)
Le fàinne òir mu do mheòir.

La versione nel Folk Revival
I
Gur duilich leam mar tha mi
‘s mo chridhe ‘n sàs aig bròn
Bhon an uair a dh’fhàg mi
beanntan àrd a’cheò
Gleanntannan a’mhànrain
nan loch, nam bàgh ‘s nan sròm
‘S an eala bhàn tha tàmh ann
gach latha air ‘m bheil mi ‘n tòir.
II
Tha ‘n talamh leir mun cuairt dhìom
‘na mheallan suas ‘s na neòil;
Aig na ‘shells a’ bualadh –
cha leir dhomh bhuam le ceò:
Gun chlaisneachd aig mo chluasan
le fuaim a’ ghunna mhòir;
Ach ged tha ‘n uair seo cruaidh orm
tha mo smuaintean air NicLeòid.
III
A Mhagaidh na bi tùrsach,
a rùin, ged gheibhinn bàs-
Cò am fear am measg an t-sluaigh
a mhaireas buan gu bràth?
Chan eil sinn uile ach air chuairt
mar dhìthein buaile fàs
Bheir siantannan na blianna sios
‘s nach tog a’ ghrian an àird.
IV
Air m’ uilinn anns na truinnsichean
tha m’ inntinn ort, a ghràidh;
Nam chadal bidh mi a’ bruadar ort
cha dualach dhomh bhith slàn;
Tha m’ aigne air a lionadh
le cianalas cho làn
‘S a’ghruag a dh’fhàs cho ruadh orm
a nis air thuar bhith bàn.
V
Mas e ‘s gu bheil e ‘n dàn dhomh
o’n bhlàr gu’n till mi beò,
is gu’m faic mi’n t-àite
‘s an deachaidh m’àrach òg,
bidh sinne ‘s crathadh làmh againn
is bilean blàth toirt phòg,
‘s mo ghealltanas bidh pàighte dhut
le fàinne chur mu d’mheòir.
VI
Ach ma thig an t-àm
is anns an Fhraing gu faigh mi bàs
‘S san uaigh gun tèid mo shìneadh
far eil na mìltean chàch,
Mo bheannachd leis a’ghruagaich,
a’ chaileag uasal bhbànn –
Gach là a dh’fhalbh gun uallach dhi,
gun nàire gruaidh na dhàil.
VII
Oidhche mhath leat fhèin, a rùin
nad leabaidh chùbhraidh bhlàth;
Cadal sàmhach air a chùl
do dhùsgadh sunndach slàn.
Tha mise ‘n seo ‘s an truinnsidh fhuar
‘s nam chluasan fuaim bhàis
Gun duil ri faighinn às le buaidh –
tha ‘n cuan cho buan ri shnàmh.


NOTE
* il testo trascritto non è in realtà la versione registrata da Calum MacLean durante la visita alla casa di Donald, bensì la versione cantata da Angus Campbell MacLeod (1955) inclusa in Cruinneachadh Chaluim (la Calum’s Collection) da ascoltare in Tobar an dualchais
1) Donald fu ferito nelle ultime fasi della battaglia della Somme, in autunno inoltrato, viene prima abbattuto da un’esplosione di granata e poi colpito da un cecchino. Dato per morto e nonostante le gravi ferite riesce a trascinarsi fino a essere avvistato dai compagni e infine raggiunto dai barellieri. Mandato in Inghilterra per le cure ospedaliere scrive An Eala Bhàn durante la convalescenza.
2) la sua fidanzata di allora si chiamava Magaidh NicLeòid, il nome venne cambiato in Mhàiri durante la trasmissione orale del canto
3) Donanld non si sposò con donna della promessa, ma con Anna Ruairidh ‘ic Nèill

Traduzione inglese di Calum MacLean
I
I’m feeling sad
My heart is full of sorrow
Since the time I left
The high misty mountains,
The glens of young women,
The lochs, the bays and creeks
The white swan that dwells on their waters
Whom my daily thoughts pursue.
II
I’m here in this wilderness
On the battleground (1) and I injured,
The enemy has aggrieved me
With a painful arrow in my side.
My hearing is deafened
By the roar of the big gun;
But though this time is hard for me
My thoughts are on the MacLeod lass.
III
O Mary (2), don’t worry,
Love, if I should die
Who among men
Endures eternally?
We’re here only on life’s journey
Like flowers in deserted cattle-fold
That a year’s wind and rain will bring down
And the sun will not arise.
VI
But if it is my fate
That I should get out of France alive
To see the place
Where I was brought up.
You and I shall clasp hands
And our warm lips shall kiss,
And my promise to you shall be fulfilled (3)
With a gold ring upon your finger.

Traduzione italiana Cattia Salto
I
Mi sento triste
con il cuore pieno di dolore
da quando ho lasciato
le alte montagne nebbiose,
le valli delle giovani donne,
i laghi, le baie e le insenature
il cigno bianco che dimora sulle loro acque
dai miei pensieri quotidiani inseguito.
II
Sono qui in questo deserto
colpito sul campo di battaglia,
il nemico mi ha ferito gravemente
con una scheggia dolorosa al mio fianco.
Il mio udito è assordato
dal rombo dell’artiglieria;
ma anche se questa volta è dura per me,
i miei pensieri vanno alla ragazza MacLeod.
III
O Maria, non essere triste
Amore, anche se dovessi morire
chi tra gli uomini
dura in eterno?
Siamo qui solo di passaggio
come i fiori in un pascolo abbandonato
che il vento e la pioggia dell’anno faranno cadere
e il sole non risolleverà.
VI
Ma se è il mio destino
di uscire vivo dalla Francia
per vedere il luogo
in cui sono cresciuto,
tu ed io ci stringeremo le mani
e le nostre calde labbra si baceranno,
e la mia promessa a te si adempirà
con un anello d’oro al tuo dito.


An Eala Bhàn nel Folk Revival

Angus Campbell MacLeod 1955 registrato da Calum MacLean
http://www.tobarandualchais.co.uk/en/fullrecord/84975/1
anche in Angus MacLeod, A Night with Angus (Gaelfonn: GMC1011, 1966)

Eamon Doorley, Muireann Nic Amhlaoibh, Julie Fowlis, Ross Martin in Dual 2008 -[strofe I, III, IV, V, VI, VII]
Julie Fowlis live 2016 con
Tony Byrne (chitarra acustica) – Patsy Reid (violino) Alistair Iain Paterson (armonium)

Si confronti con la versione di Karen Matheson – An Eala Bhàn live 2012
https://www.youtube.com/watch?v=lSyYb9jO7vQ

I Capercaille registrano il brano due volte nel 1984 con l’album d’esordio e nel 1993 per l’album “Secret People” (in una versione più pop)

Capercaillie in Cascade 1984
(strofe I, III, II, IV, VII)
Capercaillie in Secret People 1993
Mànran 2011 (I, III, II, V, VII)

I
Sad I consider my condition
With my heart engaged with sorrow,
From the very time that I left
The high bens of the mist,
The little glens of lovesongs,
Of the lochans, the bays and the forelands,
And the white swan dwelling there,
Whom my daily thoughts pursue.
II
All the ground around me
Is like hail in the heavens;
With the shells exploding –
I am blinded by smoke:
My ears are deafened
By the roar of the cannon;
But despite the savagery of the moment
My thoughts are on the girl called MacLeod.
III
Maggie, don’t be sad,
Love, if I should die –
Who among men
Endures eternally?
We are all only on a journey,
Like flowers in the deserted cattle fold,
That the year’s wind and rain will bring down
And that the sun cannot raise.
IV
Crouched in the trenches
My mind is fixed on you, love;
In sleep I dream of you,
I am not fated to survive;
My spirit is filled
With a surfeit of longing,
And my hair once so auburn
Is now almost white.
V
If it is fated for me
to return living from the battlefield,
and I see again the place
where I was brought up,
we’ll have ourselves and clasping hands
and warm lips giving kisses,
and my promise will be fulfilled for you
by placing a ring on your finger.
VI
But if the time comes
and I die in France,
and I’m placed in a grave
where there are thousands of others,
my blessings will be with the maid,
the fair noble girl,
let each day pass without troubles for her
and let her have no contact with shame.
VII
Good-night to you, love,
In your warm, sweet-smelling bed;
May you have peaceful sleep and afterwards
May you waken healthy and in good spirits.
I am here in the cold trench
With the clamour of death in my ears,
With no hope of returning victorious –
The ocean is too wide to swim.

I
Mi trovo in una triste condizione
con il cuore sopraffatto dal dolore
da quando ho lasciato
le alte cime avvolte nella nebbia
le piccole valli piene di canti d’amore (4),
con i laghi, le baie e le insenature (5)
e il cigno bianco che li abita,
dai miei pensieri quotidiani inseguito. (6).
II
Tutto il terreno intorno a me
è come la grandine nei cieli;
con i proiettili che esplodono –
sono accecato dal fumo:
le mie orecchie sono assordate
dal fragore dell’artiglieria;
ma nonostante la ferocia del momento
i miei pensieri vanno alla ragazza di nome MacLeod.
III
Maggie, non essere infelice
Amore, anche se dovessi morire –
chi tra gli uomini
può vivere in eterno?
Siamo qui solo di passaggio
come i fiori in un pascolo abbandonato
che il vento e la pioggia dell’anno faranno cadere
e il sole non risolleverà.
IV
Accovacciato nelle trincee
la mia mente è fissa su di te, amore;
nel sonno ti sogno,
e non mi aspetto di sopravvivere;
il mio spirito è fisso
sulla nostalgia di casa
e i miei capelli una volta così ramati
ora sono quasi bianchi.
V
Se è destino per me
ritornare vivo dal campo di battaglia,
e rivedere ancora il posto
dove sono cresciuto,
faremo festa e ci stringeremo le mani
e ci daremo baci appassionati
e la mia promessa si adempirà per te
mettendoti un anello al dito.
VI
Ma se arriverà il momento
di morire in Francia,
e di finire in una tomba
dove ce ne sono migliaia d’altri,
le mie benedizioni andranno alla mia ragazza,
la bella nobile ragazza,
affinchè trascorra lieve ogni giorno
e la sua vita sia motivo d’orgoglio (7).
VII
Buona notte amore mio
nel tuo letto caldo profumato;
che tu possa avere un sonno tranquillo e poi
risvegliarti in salute e di buon umore.
Sono qui nella fredda trincea
con il clamore della morte nelle mie orecchie,
senza speranza di tornare vittorioso –
l’oceano è troppo vasto da attraversare

NOTE
traduzione inglese dal sito dei Capercaille (con alcune parole rivedute da me -in corsivo-, dizionario alla mano), tranne le strofe V e VI tradotte da Tom Thomson; traduzione italiana dall’inglese di Cattia Salto
(4) mhànrain= mànran in italiano suoni melodiosi: sono i canti degli uccelli o le canzoni degli innamorati? In inglese alcuni traducono come lovesongs altri come dalliance cioè le valli degli innamorati.
(5) è vero che sròm si traduce in forelands ma è anche secondo il dizionario Am Faclair Beag= narrow rocky channel (usually between a loch and the sea, may be dry at low tide)
(6) alcuni traducono the white swan who stays there every day when I am hunting [il cigno bianco che trovo là ogni giorno quando vado a caccia]; nella seconda traduzione il cigno bianco è ovviamente la donna amata che torna nei pensieri quotidiani del soldato in trincea
(7) la traduzione letterale è “che lei non abbia contatto con la vergogna”

RISORSE
Ronald Black (ed.), An Tuil: An Anthology of 20th-Century Scottish Gaelic Verse (Edinburgh: Polygon, 1999), pp. 122–146; 739–41
Anne Lorne Gillies (ed.), Songs of Gaelic Scotland (Edinburgh: Birlinn, 2005), pp. 208–11
Fred MacAmhlaigh (ed.), Dòmhnall Ruadh Chorùna: Òrain is Dain le Dòmhnall Dòmhnallach à Uibhist a Tuath North Uist: Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath, 1995, pp. 58–63

LINK
https://www.bbc.co.uk/alba/foghlam/larachnambard/poets/domhnall_ruadh/bardachd/index2.shtml
https://www.bbc.co.uk/programmes/p03z41p3
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p03z41p3
https://www.discogs.com/it/Various-Cruinneachadh-Chaluim-Field-Recordings-Of-Gaelic-Music-And-Song-From-The-Highlands-And-Islan/release/15243155
https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=25423
http://www.celticlyricscorner.net/capercaillie/aneala.htm
https://lyricstranslate.com/it/eala-bh%C3%A0n-white-swan.html
https://thesession.org/tunes/14764

Pubblicato da Cattia Salto

Amministratore e folklorista di Terre Celtiche Blog. Ha iniziato a divulgare i suoi studi e ricerche sulla musica, le danze e le tradizioni d'Europa nel web, dapprima in maniera sporadica e poi sempre più sistematicamente sul finire del anni 90 tramite il sito dell'associazione L'ontano [ontanomagico.altervista.org]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.