An Aghaidh Fàilte na Mòr-Thìr

Fàilte na Mòr-Thìr (in italiano Ave alla terraferma) è una canzone in gaelico scozzese composta da Alexander MacDonald[1], An Aghaidh Fàilte na Mòr-Thìr (In risposta a Fàilte na Mòrthir ) ne è invece la parodia scritta da John MacCodrum (Iain Mac Fhearchair) il suo caro amico dell’isola di North Uist.

An Aghaidh Fàilte na Mòr-Thìr

(Ionn dà, ionn dò Ionn dà) x 2 (1)
Chorus

Heitearainn àrainn Urainn othoro
Heitearainn àrainn ò ro


Uibhist mheallach, Lom-làn arain,
’S i gun ghainne ’n annlan.
Chorus
Sruthain mheala Ruith bhon talamh,
’S bho bharra nam beanntan.
’S mairg a mhol(2) A’ Mhòrthir sgnogach
Airson stoban calltuinn.
Fearann mosach ’S olc ri choiseachd –
Chan chinn molt neo meann air.
’S e na cearcan Pòr as pailte,
’S iad ag cac mu ’n t-slabhraidh(3).
Mnathan binneach Air bheag grinneas,
’S iad ri inisg chainnte.
Fir gun sonas, Làn de ’n donas,
’S iad ri cron ’s ri aimhreit.

NOTE
(1) “Ionn dà, ionn dò” è il canto dei selkie aggiunto dal Rev. William Matheson nella pubblicazione del testo per il suo libro “The Songs of John MacCodrum” (Edimburgo 1938) come omaggio alla leggenda popolare che il clan MacCodrum discenda da una selkie
(2) “Guai a colui che lodava” è riferito scherzosamente all’amico Alexander MacDonald
(3) ‘slabhraidh’= la catena che sorregge il pentolone sul fuoco all’aperto di un bivacco. In inglese è tradotto con pot-hanger

North Uist
scorcio di North Uist
Julie Fowlis in Alterum 2017

Fàilte na Mòr-Thìr[2]

Chorus
Heitearainn àrainn Urainn othoro
Heitearainn àrainn ò ro

Failt ort fein a mhòr-thir bhoidheach,
Anns aa òg-mhios bhealltuinn.
Chorus
Grian-thir òr-bhuidh, ‘s uaine còta,
‘S froinidh ròs ri h-alltaibh.
Le biadh ‘s le dibh a’ cuir thairis,
Cha d’theid Earrach teann orr,
‘S ianach, lurach, slios a tulaich,
S duilleach ‘mullach chrann innt.
A choill gu h-uile fo làn-duilleach,
‘Si na culaidh-bhainnse
‘S bainneach, bailceach, braonach glacach,
Bruachan tachdrach, ailleart.
‘S lionach, slatach, cuibhleach, breacach,
Seile ghlas nan samhnan
Mor-thir ghlan nam bradan tarra-gheal,
‘S airgeadach cuir lann orr’
Tir lan sonais, saor o dhonus,
Gun dad conais dràndain.
Seirceacli, caldreach, gun dad sladachd,
Saor o bhraid, ‘s o anntlachd. 
‘S àluinn a beinnean, ‘sa sraithean,
‘S èibhinn dath a Gleanntain.
Graidhean dhearg a’ tàmh mu fireach,
Eilid bhiorach, ‘s mang aic’.
Boc air daradh timchioll daraig,
‘N dèigh a leannain cheann-deirg.
Coilich choiile, ‘s iad ri coilleig,
Anns an doire chrainntail
Cnothach, caòrach, deàrcàch, braonach,
Glasrach, raonach, aibhneach.
‘S deiltreach, laomach, meiltreach, caòineach,
A fuinn mhaoineach, leamhnach.
‘S cùbhraidh ‘sùthan, ‘s badach luibhean,
Ris a bhruthainn ann-teas
‘S ‘eurach, craobhach, luideach, gaolach,
An tìr thaolaidh sheannsail.
Grian ag’eiridh ‘g òradh sleibhe,
‘S beachan gheug ri srannraich. 
Seillein ruàdha diogladh chluaran,
‘S mil ga buain le drandan

An Aghaidh Fàilte na Mòr-Thìr

English translation[3]
Charming Uist, full to the brim with bread, 
and not scarce of condiments.
Streams of honey running from the ground 
and from the hill tops.
Woe to him(2) who praised the shrivelled mainland 
because of some hazel sticks.
An unpleasant country,  difficult to walk –
neither wether or kid thrives on it.
Hens are the most plentiful produce, 
shitting round the pot-hanger(3).
Frivolous women of little comlieness
given to slanderous conversation.
Hapless men,  full of devilry
given to crime and discord.

Traduzione italiana Cattia Salto
Uist affascinante, piena fino all’orlo di pane,
e non scondito.
Rivoli di miele scorrono dalla terra
e dalle cime delle colline.
Guai a colui che lodava la terraferma avvizzita
a causa di alcuni bastoncini di nocciola.
Un paese sgradevole, difficile da attraversare –
nessun montone o fanciullo vi prosperano.
Le galline ne sono i prodotti più abbondanti,
che cagano intorno al pentolone sul fuoco.
Donne frivole di poca simpatia
dedite a conversazioni calunniose.
Uomini sfortunati, pieni di malvagità
dediti al crimine e alla discordia.

[1] Alexander MacDonald (in gaelico scozzese Alastair Mac Mhaighstir Alastair, in italiano Alessandro, figlio del Reverendo Alessandro) (Highlands, 1698 – Arisaig, 1770) poeta e lessicologo scozzese. Nel 1741 venne pubblicato il suo dizionario in gaelico scozzese. Fervente giacobita fu il tutore gaelico del principe Carluccio e sebbene nominato capitano servì la causa più con la penna che con la spada. Pare infatti che fossero proprio le sue poesie giacobite (lette in traduzione inglese al Principe Carlo Edoardo Stuart) a convincere Carluccio a lasciare Roma per sedersi sul trono. Sebbene fosse di confessione presbiteriana passò al cattolicesimo durante questo periodo. Dopo la battaglia di Culloden divenne un bardo itinerante presso le mense del Clanranald. Solo una trentina delle sue composizioni sono giunte sino a noi. Pagina:EB1911 – Volume 05.djvu/661 – Wikisource
[2] al momento non ho trovato una traduzione inglese della poesia
https://digital.nls.uk/early-gaelic-book-collections/archive/78504941?mode=transcription
https://digital.nls.uk/early-gaelic-book-collections/archive/81882674?&mode=transcription
[3] In his book The Songs of John MacCodrum (Edinburgh 1938) Rev. William Matheson, an eminent Gaelic scholar, explains that this song, ostensibly in praise of North Uist, is a parody on a song praising the mainland composed by another well-known poet called Alexander MacDonald, and that MacCodrum may have sung it as a joke during one of his encounters with MacDonald. Given that North Uist Tradition associates seals with the MacCodrums I have woven the seal song ‘Ionn dà, ionn dò’, consisting entirely of vocables, into the song, as a reminder of MacCodrum’s  traditional connection with the seal population. https://www.juliefowlis.com/alterum/

Pubblicato da Cattia Salto

Amministratore e folklorista di Terre Celtiche Blog. Ha iniziato a divulgare i suoi studi e ricerche sulla musica, le danze e le tradizioni d'Europa nel web, dapprima in maniera sporadica e poi sempre più sistematicamente sul finire del anni 90

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.