Crea sito

CANTI IN GAELICO

I parlanti “gaelico” all’interno delle “nazioni celtiche” sono uno sparuto numero, seppure ancorati a forti legami con il passato e ben decisi a tramandare la tradizione alle nuove generazioni.

Il gaelico nasce da una lingua madre indoeuropea parlata nel III millennio a.C. dalle popolazioni in Europa e in Asia che si è differenziata man mano in seguito alle migrazioni e agli stanziamenti; così scrive Erick Falc’her-Poyroux (nella traduzione di Alfredo De Pietra): “Le principali branche di questa “lingua originaria” sono il celtico (che darà origine all’irlandese, allo scozzese, al bretone, al gallese e alle lingue della Cornovaglia e dell’isola di Man); il greco (antico e moderno); l’italico (da cui provengono il latino e le lingue di origine latina: il francese, l’italiano, lo spagnolo, il portoghese, il rumeno, ecc.); il germanico (il tedesco, l’inglese, l’olandese e le lingue scandinave) e lo slavo (il russo, il ceco, il polacco, il serbo-croato). Sono da aggiungere a questo elenco l’indo-iraniano (il sanscrito – lingua estinta – l’hindi e il persiano), l’armeno, l’albanese, il baltico (prussiano antico – oggi estinto – il lituano e il lettone) e l’anatolico (ittita).
La lingua progenitrice di tutte le lingue celtiche, attuali ed estinte, è denominata “celtico comune”. In ordine di tempo la prima famiglia delle lingue celtiche era costituita dalle lingue celtiche continentali, oggi del tutto estinte: si tratta del gallico, del celto-iberico e del leponzio. Le prime tracce scritte di quest’ultima lingua, risalenti all’inizio del VI secolo a.C., sono state ritrovate in Italia del Nord. (tratto da qui)

FONTI
http://ontanomagico.altervista.org/gaelico-irlandese.htm
http://ontanomagico.altervista.org/gaelico-scozzese.htm

ARCHIVIO CANTI
        

La mia conoscenza del gaelico è molto rudimentale e per la traduzione in italiano  devo fare affidamento sulle traduzioni in inglese. Il piemontese invece è la mia lingua madre .

A

 AILEIN DUINN 
 AIGNISH
 ALASDAIR MHIC CHOLLA
 A L’ENTRADA DE TENS CLAR
 AMHRAN NA BEALTAINE
 AMHRAN NA CRAOIBHE
 AODANN SRATH BHÀIN

 AR EIREANN NI NEOSAINN CE HI
 AR HYD Y NOS
 ARRANE BEN DROGH HRAGHTALAGH
 
ARRANE GHELBY
 
ARRANE NY NIEE
 ARRANE SAVEENAGH
 
ASH GROVE

B

 BÁIDIN FHEILIDHMIDH
 BEAN PHÁIDÍN
 BEIDH AONACH AMÁRACH
 BEINN A’ CHEATHAICH
 
BEVANDA SONNIFERA
  
BHEIR MI O
 BIDH CLANN ULAIDH
 BIN BAN KORRIGANAN
 
BRID OG NI MHAILLE
 BRUACH NA CARRAIGE BAINE
 BUACHAILL ON EIRNE
 BUAIN NA RAINICH

C

CAGARAN GAOLACH
 
CAIDE SIN DO’N TE SIN
 CAILLEACH AN AIRGID
 CAILIN DEAS CRUITE NA MBO
 CAILÍN NA GRUAIGE BÁINE
 
CAILÍN NA GRUAIGE DOINNE
 
CAISLEÁN UI NÉILL
 CAITILIN NI UALLACHAIN
 CÀNAN NAN GÀIDHEAL
 CANTE’ JOV

 CECILIA
 CHÌ MI NA MÒRBHEANNA
 (AN) CHÚILFHIONN
 CHUIR M’ATHAIR MISE DHAN TAIGH CHARRAIDEACH
  
CHRIST CHILD LULLABY
 
COINLEACH GLAS AN FHOMHAIR
 COISICH A RUIN
 CRODH CHAILEIN
 
CRONAN CUALLAICH
 CRUISCIN LA
 
CUMHA SHEATHAIN

D

 DEIRÍN DÉ
 DHEANAINN SUGRADH
 DO CHUIRFINNSE FEIN
 DOMHNALL
 
DÓMHNALL MAC ‘IC IAIN
 DONAL AGUS MORAG
 DONNA LOMBARDA

 DON OÍCHE ÚD I MBEITHIL
 DULAMAN
 DÚN DO SHÚIL

E

 ÉAMONN A’ CHNOIC
 EILEENE AROON

F

 FÁINNE GAEL AN LAE
 FEAR A’ BHÀTA
 
FITH FATH SONG

G

 GABHAR BÁN
 GEAY JEH’N AER
 (The Sea Invocation)
 GILLE BAN
 GLEANNTÁIN GHLAS GHAOTH DOBHAIR
  GRÉASAÍ BRÓGÈ
 
GRIOGAL CRIDHE
 GRUAGACH OG AN FHUILT BHAIN

I

 IAIN GHLINN ‘CUAICH
 INGLESA

 IN MES’ AL PRA
 INNIS AIGH

L

 LATHA DHOMH ‘S MI BEINN A ‘ CHEATHAICH
 LEIS AN LURGAINN

M

 MERMAID’S CROON
 MHAIGHDEANN BHARRACH
 MHAIGHDEAN MHARA
 MHAIRI BHAN
 MHAIRI BHAN OG
 MHURCHAIDH BHIG NAN GORMSHUIL GREANNMHOR
 MI GYSGI DI ‘MABAN
 MILE MARBHAISG
 M’IONAM AIR
 MNÁ NA HÉIREANN (Women of Ireland)
 
MO GHILE MEAR
 MOLL DUBH A GHLEANNA
 MO NIGHEAN DONN, BHOIDHEACH
 MOR A’CHEANNAICH

N

 NÍL SÉ ‘NA LÁ
 NY KIRREE FO NIAGHTEY
 NOS GALAN

O

 Ó MO DHÙTHAICH
 ORAN FEAR GHLINNE-CUAICH
 ORAN EILE DON PHRIONNSA
 ORAN NA MAIGHDINN-MHARA
 ORAN MU’N GHRUAGAICH
 ORÓ, SÉ DO BEATHA ‘BHAÍLE (GRANUAILE)

P

 PÉH TROUZ ZOU AR EN DOAR
 PEIGÍN LEITIR MÓIR
 PESCA DELL’ANELLO
 POC AR BUILE 
 PORT NA BPUCAÍ
 PREN AR Y BRYN
 PULLING THE SEA-DULSE

R

 RAGAZZA GUERRIERA
 RE GILARDIN
 RÓISÍN DUBH

S

 SAMHRADH
 SEA LONGING
 SEAN DUINE DÓITE
 SEAL WOMAN’S SEA-JOY/ YUNDAH
 ‘S FLIUCH AN OIDHCHE
 SIUBHÁN NÍ DHUIBHIR

 SIUIL A RUIN
 SKIBBEREEN
 SON AR CHISTR
 SPAILPIN FANACH
 STÓR MO CHROÍ
 SUO GAN

T

 TALADH CHRIOSDA
 TÉIR ABHAILE RIÚ
 TESTAMENTO DELL’AVVELENATO
 THA BAINN’ AIG NA CAORAICH UILE
 THA MI SGITH
 TOUTOUIG
 TRASNA NA DTONNTA

Tra terra e cielo, la cultura nei paesi dei Celti

Bad Behavior has blocked 1367 access attempts in the last 7 days.